Privacy

Algemeen

Theater VTV vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens die het verzamelt en verwerkt. We doen dit volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We verwerken persoonsgegevens van: ‘leden’, ‘vrienden’ en ‘toeschouwers’.

We verzamelen en verwerken enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om de activiteiten die eigen zijn aan onze theatervereniging te kunnen uitvoeren.

We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verzamelen en verwerken.

We nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij aan die instanties die ze nodig hebben om de doeleinden te realiseren waarvoor u ons uw gegevens heeft verstrekt.

We verwijderen uw gegevens zodra u ons daarom verzoekt.

Als u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Theater VTV vzw 
Zonnestraat 27
9600 Ronse

0478 888 444
info@theatervtv.be

Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van onze ’toeschouwers’?

Iedereen die het voorbije theaterseizoen een ticket heeft gekocht voor een of meerdere van onze producties beschouwen we als een ‘toeschouwer’.
De persoonsgegevens van toeschouwers van Theater VTV vzw worden verwerkt:

  • voor de correcte verwerking van hun reservaties voor de toneelproducties die we aanbieden. Wij beroepen ons hiervoor op een onderlinge overeenkomst.
  • om hen te kunnen contacteren bij programmatiewijzigingen of onvoorziene omstandigheden die te maken hebben met hun ticket of intentie om de voorstelling(en) bij te wonen.


Eenmaal de productie waarvoor ze een ticket hebben gekocht achter de rug is, ontvangen ze nog één e-mail met de vraag zich in te schrijven op onze nieuwsbrief. Wij beroepen ons hiervoor op een gerechtvaardigd belang. We gaan ervan uit dat wie een ticket koopt tenminste geïnteresseerd zal zijn om ook op de hoogte te worden gehouden van een volgende productie. Als lokale socioculturele vereniging, die in hoofdzaak steunt op belangeloos en niet vergoed vrijwilligerswerk, is het cruciaal om voldoende publiek aan te kunnen warm maken. Een productie brengt immers aanzienlijke kosten met zich mee.

De persoonsgegevens van onze ‘toeschouwers’ verzamelen we via onze reservatiemodule bij TicketKantoor, toegankelijk is via onze website www.theatervtv.be.

Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van onze ‘vrienden’?

Eenmalige ‘toeschouwers’ die zich inschrijven voor onze mailinglijst, beschouwen we als ‘vrienden’ van Theater VTV. Zij worden d.m.v. nieuwsbrieven (nooit meer dan 12 per toneelseizoen) op de hoogte gehouden van producties en activiteiten.

We beroepen ons hiervoor op een gerechtvaardigd belang. Als lokale socioculturele vereniging, die in hoofdzaak steunt op belangeloos en niet vergoed vrijwilligerswerk, is het cruciaal om voldoende publiek te kunnen bereiken voor onze toneelvoorstellingen. Een toneelproductie brengt immers aanzienlijke kosten met zich mee.

Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van onze ‘leden’?

Iedereen die meespeelt of op een of andere manier meewerkt aan onze producties en activiteiten willen we verzekeren via het aanbod van onze koepelvereniging Open Doek vzw. Het lidgeld dat we aan onze aspirant-leden vragen, wordt met dat doel integraal doorgestort. Zodra dit gebeurd is, is iemand lid. De aansluitingsperiode loopt telkens van 1 september t.e.m. 31 augustus.

Wie daarna lid wil blijven, moet zijn lidmaatschap vernieuwen voor een nieuw werkingsjaar.

Net zoals onze ‘vrienden’ kunnen onze ‘leden’ d.m.v. nieuwsbrieven (nooit meer dan 12 per toneelseizoen) op de hoogte worden gehouden van producties en activiteiten. We kunnen ze ook telefonisch en via persoonlijke e-mails contacteren, in functie van hun medewerking aan activiteiten. Wij beroepen ons hiervoor op een gerechtvaardigd belang. Contact tussen de leden is nu eenmaal behoorlijk cruciaal in een socioculturele vereniging.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan sponsors of aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan wordt. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

Theater VTV vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. T.t.z. zolang mensen tickets kopen, interesse tonen of lid willen blijven. 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Alleen bestuursleden van Theater VTV hebben inzage in de persoonsgegevens en zijn gehouden aan geheimhouding.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor de toegang tot onze elektronische systemen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.

Copyright 2021 vzw Theater VTV Ronse | Privacy | Zonnestraat 27 | 9600 Ronse | Ondernemingsnr. 0810911486 | RPR Gent, afdeling Oudenaarde | info@theatervtv.be